Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Kupujúci dáva súhlas predávajúcemu k uloženiu a spracovaniu osobných údajov, ktoré sú obsiahnuté v kúpnej zmluve (objednávke) a ktoré zhromaždí, archivuje spoločnosť Mikom Energy s.r.o. Osobné údaje kupujúceho získané prostredníctvom objednávkového formulára alebo mailu spoločnosť Mikom Energy nezverejňuje, neprenáša, neposkytuje žiadnym tretím subjektom/do tretej krajiny a ani do medzinárodnej organizácie, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky kupujúceho t.j. doručovateľské subjekty ako Slovenská pošta a spoločnosť GLS.

Doba spracúvania údajov:  osobnú údaje kupujúceho  prevádzkovať´teľ spracúva po dobu trvania vybavenia objednávky a následne po dobu maximálne 10 rokov ako vyplýva z podmienok archivácie účtovníctva spoločnosti, ak bola kupujúcemu vystavená na objednaný tovar faktúra.

Základné zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti Mikom Energy s.r.o. pri nákupe cez eshop na stránke www.mikomenergy.sk

Základné informácie

Prevádzkovateľ: Mikom Energy, s.r.o. so sídlom Koprivnická 9/C, 841 01 Bratislava, IČO: 453 782 15, IČ DPH: SK202 296 9597, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka: 63007/B, e-mail: jana.kutesova@mikomenergysk, tel.č.: 0902 069 752

Dotknuté osoby: Spotrebitelia/Zákazníci, ktorým má Prevádzkovateľ na základe objednávky cez eshop/mailom doručiť tovar/službu.

Zodpovedná osoba: Prevádzkovateľ s ohľadom na č. 37 GDPR neurčil zodpovednú osobu

Prenos osobných údajv do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Prevádzkovať neprenáša osobné údaje do tretej krajiny a ani medzinárodnej organizácie

Doba spracúvania údajov: Osobné údaje Dotknutých osôb Prevádzkovateľ spracúva po dobu trvania vybavenia objednávky a následne po dobu max 10 rokov ako vyplýva z podmienok archivácie účtovníctva spoločnosti, ak boli osobné údaje použité pri vystavovaní faktúr. Pri platbe v hotovosti cez ERP, Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb nevyžaduje a zároveň neuschováva ani neeviduje.

Osobné údaje spracúvané podľa osobitného predpisu spracúva Prevádzkovateľ po dobu stanovenú v konkrétnom právnom predpise. V prípade spracúvania osobných údajov na účel oprávneného záujmu spracúva Prevádzkovateľ tieto údaje po nevyhnutnú dobu na uplatnenie týchto oprávnených záumov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že jeho oprávnený záujem pri spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb neprevažuje nad záujmami a právami týchto osôb.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Zdroje osobných údajov

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Dotknutých osôb, a to:

– od Dotknutých osôb v rámci objednávky tovaru/služby emailom/eshopom. Osobné údaje poskytne dotknutá osoba pri registrácií/mimo registrácie na stránke www.mikomenergy.sk. Prevádzkovateľ vždy informuje svojich klientov/dotknuté osoby, ktoré osobné údaje musia pre účely vystavenia faktúry/dodania tovaru poskytnúť a ktoré poskytujú dobrovoľne pre zasielanie Newslettra spoločnosti. Newsletter prevádzkovateľa slúži pre zasielanie noviniek a výhodných akciových cien produktov, ktoré prevádzkovateľ ponúka. Zasielanie Newslettra je možné kedykoľvek zrušiť v prijatom Newslettrovom maili, a to spätným prázdnym odoslaním na mail Prevádzkovateľa.

Poskytnutie týchto údajov však podstatne zjednoduší komunikáciu Prevádzkovateľa s Dotknutou osobou a zefektívni poskytovanie služieb.

Dotknutá osoba udeľuje súhlas dobrovoľne a na vopred neurčenú dobu.

Právny základ spracúvania

Osobné údaje Dotknutých osôb sú spracúvané na základe nasledujúcich právnych základov:

– súhlas dotknutej osoby – odoslanie objednávky

– spracúvanie na účely vybavenia objednávky – vystavenie faktúry

– spracúvanie údajov jednorázovo pre vybavenie konkrétnej objednávky cez službu tretieho subjektu – Slovenská pošta a.s., GLS General Logistics Systems Slovakia  s.r.o.

– spracúvanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu

Účel a rozsah spracúvania osobných údajov podľa GDPR

Mikom Energy ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.mikomenergy.sk, získava za účelom a na základe plnenia objednávky od dotknutých osôb (kupujúceho) osobné údaje:

– meno, priezvisko/názov spoločnosti

– bydlisko/sídlo spoločnosti

– ďalšie adresy v prípade ak adresa pre fakturáciu nie je totožná s adresou dodania

– telefónny kontakt

– e-mail

Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré dotknuté strany poskytli prostredníctvom objednávkového formulára alebo mailu, neprenáša, nezverejňuje, neposkytuje žiadnym tretím subjektom, s výnimkou orgaizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky dotknutej strany t.j. doručovateľské subjekty. Takýto prenos osobných údajov je potrebný za účelom plnenia objednávok uzatváraných medzi Prevádzkovateľom a Dotknutými osobami.

Sprostredkovateľmi osobných údajov pre Mikom Energy sú:

– spoločnosť zaoberajúca sa účtovníctvom, ktorá je poverená na vykonávanie účtovníckych operácií a mzdového účtovníctva a za týmto účelom sú jej poskytnuté osobné údaje zamestnancov, Dotknutej osoby

Databázu osobných údajov chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužití. Pre účtovné operácie využívame účtovný systém Oberon, spoločnosti Exalogic s.r.o.

Na platobné účely objednávok sú údaje poskytované spoločnosti: Tatrabanka a.s.

Webhosting internetového obchodu zabezpečuje spoločnosť WebSupport s.r.o.

Sprostredovatelia si sú vedomí, že osobné údaje Dotknutých osôb nesmú použiť na iné účely.

Práva dotknutých (kupujúceho) osôb podľa GDPR

Dotknutá osoba má právo:

– na prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR),  na opravu osobných údajov (čl.16 GDPR),  na vymazanie osobných údajov (čl.17 GDPR),  na obmedzenie spracúvania (čl.18 GDPR), na prenosnosť (čl. 20 GDPR), namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR) takýchto osobných údajov. Automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania (čl.22 GDPR) spoločnosť Mikom Energy nevykonáva, eventuálne námietky voči nej sú ireleventné.

Dotknutá osoba môže taktiež odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý poskytla spoločnosti Mikom Energy. Súhlas so spracovaním jej osobných údajov, s poskytnutím mailovej adresy pre zasielanie Newslettra spoločnosti a môže vznášať námietky voči spracúvaniu. Na tieto účely môže dotknutá osoba (kupujúci) kedykoľvek kontaktovať spoločnosť Mikom Energy prostredníctvom zverejneného mobilného čísla 0902 069 752 alebo mailom jana.kutesova@mikomenergy.sk. Sme povinní žiadosť dotknutej osoby vyriešiť bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (čl. 12 GDPR)

Okrem toho má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, telefonický kontakt:+421/2/3231 alebo 3214, email:statny.dozor@pdp.gov.sk, ak predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania jeho osobných údajov.

Obchodné podmienky a časť o ochrane osobných údajov boli aktualizované dňa 14.5.2018 s účinnosťou od 25.5.2018.