Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou

MIKOM ENERGY spol.  s r.o. so sídlom Koprivnická 9/C, 841 01 Bratislava, IČO: 45 378 215, IČ DPH: Sk 2022969597, číslo účtu IBAN SK73 1100 0000 0029 2083 2247 Tatra Banka a.s., zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 63007/B (ďalej ako „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej ako „kupujúci“) pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom www.mikomenergy.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho.

Cena

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru  podľa cenníka (vrátane DPH) predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho  alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Dokladom o predaji (zaplatení tovaru) je faktúra, zaslaná v elektronickej forme e- mailom, alebo priložená v balíku, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Faktúra obsahuje cenu vrátane poštovného. Kúpna cena je vrátane DPH.

Objednanie tovaru

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním mailu na adresu jana.kutesova@mikomenergy.sk ,  s predmetom Objednávka (ďalej ako „objednávka“), kupujúcim predávajúcemu alebo objednaním cez e-shop..

Zoznam tovaru na internetovej stránke www.mikomenergy.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho, elektronicky.

V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:

– identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo),

– vlastnosti objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru  a pod.) a jeho množstvo (t.j. počet objednaných kusov),

– cena a spôsob platby za tovar,

– miesto dodania tovaru

Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada.

Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.  Po obdržaní objednávky Vám pošleme konštantný a variabilný symbol a sumu na úhradu v kopií faktúry na Vami uvedený mail. Autorizáciou objednávky sa považuje platba na účet predávajúceho.

V prípade, ak kupujúci do 7 pracovných dní nepotvrdí objednávku zaplatením kúpnej ceny na účet predavajúceho, predávajúci si vyhradzuje právo považovať takúto objednávku za neplatnú.

Dodacie podmienky a Dodacia doba

Objednávka (tovar) sa v prípade platby na náš bankový účet v Tatrabanke a.s.,  odosiela max. do 48 hodín.

Doručenie je prostredníctvom kuriérskej služby GLS  (doručuje na miesto udania do 18.00 hod), podľa zadaného miesta doručenia zo strany objednávateľa alebo prostrednictvom Slovenskej pošty.

Ďalšia možnosť je individuálny odber podľa dohovoru s platbou v hotovosti na mieste prevzatia.

Spôsob platby

1. Bankový prevod :

    Banka: Tatrabanka a.s.    číslo účtu IBAN SK73 1100 0000 0029 2083 2247   

    variabilný symbol: uveďte číslo objednávky

    konštantný symbol: 0008

2. Platba v hotovosti. Je možné platiť v hotovosti pri osobnom preberaní tovaru na mieste sídla spoločnosti.

    Preberanie tovaru osobne sa uskutoční po prijatí objednávky a dohodnutí termínu odovzdania.  

3. Platba dobierkou nie je možná. 

Náklady na dodanie tovaru

Cenu dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci.

Balné neúčtujeme.

Cena dopravy v rámci územia SR:

Dodanie kuriérskou spoločnosťou  GLS na miesto dodania (ceny sú vrátane DPH) :

Poistený balík do 3 kg       5,15 EUR

Poistený balík 3 – 5 kg       5,65 EUR

poistený balík 5 – 10 kg     6,20 EUR

Dopravné podmienky a poštovné pre zasielanie zásielok do zahraničia sú riešené individuálne podľa zvoleného prepravcu, miesta a štátu doručenia.

Slovenská pošta – (riziko z dodania prebera objednavateľ, pri strate zasielky SP prepláca iba poštovné)

doporučená zásielka 1 triedy do 500 g,   1,90 €

doporučená zásielka 1 triedy do 1000 g, 2,60 €

doporučená zásielka 1 triedy do 2000 g, 3,55 €

Zmena objednávky

Objednávku, ktorú chcete zmeniť z dôvodu zistenia chybného objednania tovaru, množstva a pod. – pri  nezaplatenej objednávke alebo max. do 24 hodín od objednania a potvrdenia prijatia objednávky – nás, čo najskôr prosím kontaktujte (jjana.kutesova@mikomenergy.sk) a uveďte číslo Vašej objednávky.

Reklamácia tovaru

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas štandardného používania tovaru. Za reklamáciu sa nepovažujú chyby a poškodenia zapríčinené neodbornou manipuláciou alebo zásahom do ich obsahu. Výrobok, ktorý chcete reklamovať nám vráťte v nepoškodenom obale, spolu so faktúrou (dôkaz, že bol tovar zakúpený u nás) a všetkými dokladmi, ktoré spolu s tovarom dostanete a priložte stručne popísaný druh závady.

V prípade uznania reklamácie Vám ponúkneme rovnaký výrobok. Vrátenie peňazí je  v prípade, že sa daný výrobok už nevyrába alebo riešenie podľa ďalšej dohody. 

Upozornenie! Zásielku, ktorá pri preberaní od kuriérskej služby javí známky poškodenia počas prepravy /roztrhnutý obal, deformácie, diera a pod./ v žiadnom prípade nepreberajte ! Predídete tak prípadným komplikáciám pri reklamácii poškodeného tovaru. Na tento druh poškodenia sa nevzťahuje reklamačný poriadok. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené doručovateľskou službou

Kupujúci môže vrátiť predávajúcemu iba tovar nepoužitý, nepoškodený, neotvorený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť peniaze kupujúcemu najneskôr v lehote 10 pracovných dní odo dňa spätného prevzatia tovaru, ak tovar bude javiť známky nepoužitia. Do vrátenej sumy kupujúcemu sa nezapočítava cena dopravného, iba cena tovaru.

V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom /v druhu, v množstve alebo cene/, alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, je Vašou povinnosťou predávajúceho ihneď informovať prostredníctvom e-mailu jana.kutesova@mikomenergy.sk, alebo telefonicky.